GESPREKSFORUM

 

Contactpersoon voor de Gespreksfora
Uytterhoeven  Joris Tel  0472 / 37 13 76   

of   015 / 52 01 85

 
Deze activiteit wordt tijdelijk gestopt

 Datum

Behandelde  Gespreksthema's

September 2003 DE WERELD VAN MORGEN
Januari 2004 RELIGIE en GODSDIENST
Mei 2004 FUNDAMENTALISME en TERREUR
September 2004 EUROPESE EENMAKING
Januari 2005 EUROPESE UITDAGINGEN
Mei en October 2005 HET AFRIKAANSE CONTINENT
Maart en Juni 2006 CHINA
December 2006 AZIË
April ,     Augustus,

December      2007

DE PROBLEMATIEK van het MIDDEN OOSTEN

- 3 Delen

Mei ,      Augustus  

December    2008 

DE PROBLEMATIEK van RUSLAND  

-  3 Delen         

Mei  2009

HET  LAPPENDEKEN van de KAUKASUS

November 2009  deel 1

Maart 2010  deel 2

ONTDEKKINGSTOCHT in de RUIMTE    

-  Deel 1 & 2

November 2010

De  SPIRAAL  van  GEWELD 

in  MIDDEN - AFRIKA

Mei 2011 deel 1

herfst 2011 deel2

ONZEKERHEDEN en TWIJFELS in onze WESTERSE SAMENLEVING

16 April 2012

Deel   1      STAMCELLEN, geneeskunde van de TOEKOMST  ?

Deel 2     ZORG aan het EINDE van het LEVEN !

01 oktober 2012

Het Belgisch Staatsbestel 

België en zijn koningen - Wat brengt de toekomst ?

 
 

 

De volgende gespreksnamiddag in de Herfst zal doorgaan op

Maandag 01 october 2012

St Maartensberg / Rijmenam.

Thema van de namiddag  -  

Het Belgische staatsbestel

België en zijn koningen  !  Wat brengt de toekomst …. enz

 

Mark Van den WijngaertProf. Em Mark Van den Wijngaert, heeft toegezegd om een lezing te geven rond dit thema.

 

Hij was hoogleraar geschiedenis aan de K.U.Brussel en publiceerde veelgelezen boeken over België in de twintigste eeuw, de monarchie en de instellingen van ons land.

 

In de herfst  zullen we meer uitleg geven over het verloop en de inhoud van de namiddag !

 

 Gespreksnamiddag van

16 april 2012  -   

 

 

Concreet en positief denken over essentiële dingen in het leven !!

 

Maandag 16 april 2012 van  13u30 tot 17u00

St Maartensberg te Rijmenam.

 

In het voorbije jaar hebben we getracht een reeks van onzekerheden en twijfels in kaart te brengen die ons allemaal op een of andere manier beroeren. Langs de media en het internet worden we overdonderd met informatie ter zake. Vaak, om niet te zeggen meestal, is de ondertoon  negatief en zelfs deprimerend . Het merendeel onder ons is dat ondertussen grondig beu en men heeft een gevoel van machteloosheid ten aanzien van al die problemen !  …..  Tijd dus om een positieve wind te laten waaien !

De namiddag van 16 april gaan we opdelen in twee duidelijk onderscheiden sub thema’s.

Deel 1     

Stamcellen, geneeskunde van de toekomst  ?

Stamcellen zijn lichaamscellen die onbeperkt kunnen delen en zorgen voor de aanmaak van gespecialiseerde cellen, zoals bijvoorbeeld hartspiercellen, rode bloedlichaampjes en huidcellen. Stamcellen spelen een hoofdrol bij de ontwikkeling van een mens.

Stamceltherapie kan gezien worden als een nieuwe tak in de medische therapeutische benadering van ziekten en traumata waarbij de basisidee bestaat uit de transplantatie van stamcellen ter vervanging van afwezige of defecte cellen, weefsels of organen.

Er worden filosofische en ethische beschouwingen naar voor gebracht i.v.m. stamstellen !!    Met voor en tegenstanders !! Er zal gelegenheid zijn om hierover van gedachten te wisselen.

Prof. Em. Frans Vandesande  van de KUL heeft toegezegd om een uiteenzetting de geven over dit onderwerp.

 

Deel 2

Zorg aan het einde van het leven !

 

Onze bevolking is aan het vergrijzen en de mens wordt steeds maar ouder. Dit brengt met zich mee dat steeds meer ziekten en ongemakken die oudere kunnen treffen. Gelukkig heeft de geneeskunde zich de voorbije eeuw in een duizelingwekkende vaart  ontwikkeld om die ziekten en ongemakken te genezen of te verzachten.

Maar één zaak staat vast: ééns gaan we allen dood.

Hieraan kan de geneeskunde niets verhelpen. Maar de manier waarop dit sterven verloopt, daar kan goede geneeskunde het verschil maken. Artsen moeten in die laatste levensfaze dikwijls moeilijke en delicate beslissingen nemen: moet het leven altijd koste wat het kost verlengd worden? Mag het leven van een patiënt die ondraaglijk lijdt beëindigd worden als hij daar om vraagt? Het is dus ook een afwegen tussen medisch kunnen enerzijds en ethische overwegingen anderzijds.

Dr. Luc Ceulemans is huisarts, praktijkopleider Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding, equipearts Palliatief Netwerk Mechelen; praktijkassistent Communicatievaardigheden Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen. Hij zal een uiteenzetting geven rond deze problematiek en nadien is er eveneens gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen.

 

 

Beschrijving: http://inebegijn.web-log.nl/gedichten_andere_schone_t/images/2010/04/25/koffie_tekening_2.jpg

ALLE geïnteresseerden zijn HARTELIJK

WELKOM hetzij om te luisteren

hetzij om te debatteren.

 

In de pauzes kan iedereen genieten van een heerlijke kop koffie.

 

 GESPREKSNAMIDDAG

Onzekerheden en twijfels in onze westerse samenleving.

 Maandag 09 mei 2011   om  13u30

St Maartensberg te Rijmenam.

  

In de jaren 90 met het einde van de koude oorlog vielen de bestaande tegenstellingen  Communisme <> vrije markt & Oost <> West  stilaan weg. De nieuwe situatie die sindsdien ontstond, is echter nog complexer ! De geglobaliseerde wereld drong opeens onze huiskamer binnen. De wereld werd een dorp en de mens een wereldburger. We staan voor een nieuwe reeks van uitdagingen.  

 Velen voelden zich een schipbreukeling in deze onzekere wereld en er stellen zich een reeks nieuwe vragen waarop geen duidelijk antwoord voor handen is. Kunnen beschavingen echt botsen? Vanwaar komt die plotse ontkerkelijking enerzijds en religieuze revival anderzijds? Moeten we de terrorismedreiging ernstig nemen? Overleeft de wereld de mensheid? Waar zitten de echte machthebbers? Waarom denken we dat de wereld onveilig is? Welke toekomst gaan we tegemoet?

 In onze samenleving is er ongerustheid over het behoud van de welvaart! Er is de financiële crisis, de dreiging van nieuwe grootmachten / China, India…. Verscheidene Europese nationale staten zitten in moeilijkheden / Griekenland, Ierland, ……..  ! Het Europees project gaat maar traag vooruit …. het blijft nog altijd  “L’Europe des nations”  Er is een wantrouwen en apathie ontstaan ten aanzien van politiek en de politiekers – nationaal en internationaal . Alle bestaande gezagsstructuren verliezen aan kracht en respect / scholen, de kerk, het gezin, …………….

 Vaak hebben wij de neiging om ons vast te klampen aan allerlei reddingsboeien. Het is dan ook geen toeval dat het begrip 'identiteit' de afgelopen decennia zo'n belangrijke plaats inneemt in de politiek.

 Angst is alleszins een slechte gids in woelige tijden. Helder denken een betere leidsman.

 Zoals ge vaststelt is er voldoende stof om hierover een paar gespreksnamiddagen te organiseren en om ons in alle rust te bezinnen rond deze problematiek.

 

Wie vooraf enige lectuur wil doornemen kunnen we enkele boeken aanraden.

“ De mondialisering en haar tegenstanders “ van Daniel Cohen in Nederlandse vertaling.

“ De Geschiedenis van de wereld van morgen “ van Rik Coolsaet – uitg : VANHALEWYCK

“ Feiten over Globalisering “   van Wayne Ellwood

“ De Wereld in 2100 “ van George Friedman – uitg : Spectrum

 

ALLE geïnteresseerden zijn HARTELIJK WELKOM hetzij om te luisteren hetzij om te debatteren.

In de pauzes kan iedereen genieten van een heerlijke kop koffie.

 

__________________________________

 

         Relaas    over    het   Herfstforum

 

De gespreksnamiddag van

22 november 2010 op St Maartensberg is zoals verwacht een sukses geworden.

 

 De spiraal van geweld in midden – Afrika

 Alles tezamen waren er 65 geïnteresseerden komen opdagen ! De sfeer was prima en we hebben met z’n allen een erg leerzame namiddag gehad . Het thema komt regelmatig , meestal met negatieve berichtgeving, in het nieuws ! Geweld, verkrachting, exploitatie, armoede, …….  noem maar op !  Recentelijk was er nog het UNO verslag over de wreedheden tussen 1993 en 2003.  Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van die complexe geopolitieke en humane situatie in dat deel van Afrika.

 

Dank zij de inbreng van  Filip Reyntjens, prof aan de universiteit van Antwerpen en een autoriteit in verband met de kennis van Afrikaanse toestanden,  hebben we een duidelijke analyse en een mooie synthese gekregen van recente evoluties in Midden Afrika .  Iedereen die het wenste heeft de gelegenheid gehad om zijn bedenking of vraag op tafel te leggen.

 

We durven met zekerheid stellen    

Afwezigen hebben wat gemist !!

 

                 

 

 

 

 

 

      

 

   

                              

Verslag over Maandag 29 Maart 2010 

                  St Maartensberg te Rijmenam.

 Thema :         Op verder RUIMTE   onderzoek -  Deel 2

Voor de tweede namiddag in 2010 bleef nog een gans pakket !  Enerzijds is er het zuiver wetenschappelijk onderzoek om de ruimte beter te begrijpen en anderzijds is er het doelgericht onderzoek .  Technische problemen en beperkingen van menselijke aanwezigheid ! Langdurige gewichtsloosheid en invloed op het gestel…… enz

 • Practische realisaties dank zij ruimtevaart

GPS,  Meteo,  Communicatie …enz    

 • Het onderzoek van “ Deep Space “ 

Hubble,   Planck,  Herschel ….. enz . 

 • Wat brengt de toekomst ? 

Wat met de mens op de maan en naar mars !!! 

                            

 

Verslag over Maandag 09 November 2009  

                  St Maartensberg te Rijmenam.

Thema :  Op ontdekking in de   RUIMTE  -  Deel 1

We hadden dit thema gekozen omdat het op dat ogenblik aansloot bij de actualiteit.

                 Een actualiteit waar we terecht fier over mogen zijn.

 

Frank De Winne verbleef voor zes maanden in het Internationaal Space Station  - ISS -  en hij wordt gedurende de twee laatste maanden boordcommandant .

 

 

 

 Ruimtevaart is een erg omvangrijk onderwerp

1.     Teneinde dit thema systematisch aan te pakken dat we ons bij de start even moeten bezinnen over de kosmos of het heelal.  

 Wat is de ruimte ?   Dimensies afstanden - tijd ,  het zonnestelsel,  de melkweg,  zwarte gaten, super nova  ……… Enz.  We zullen dit doen op een luchtige manier aan de hand van een video en wat uitleg .

 2.     Welke weg heeft de ruimtevaat sinds de tweede wereldoorlog afgelegd !

                                                    in het relatief recente verleden - ttz de laatste 50 jaar

  ü     Het ontdekken van de ruimte is gestart met lectuur en futurologie .

ü     Het is vervolgens mogelijk geworden door technische realisaties als de V2 in de tweede wereldoorlog. Tijdens de Koude oorlog werd het een wedloop tussen de USA en de USSR . Met militaire objectieven …ICBM  … enz. . Van de spoetnik en de wedloop naar de maan …. Apollo.  Van ruimte stations over MIR en  SPACE lab .

 ü     Vandaag is er een begin van internationale samenwerking :  Het ISS is een concreet voorbeeld. Maar we stellen ook vast dat er heel wat nieuwe medespelers zijn bijgekomen die hetzij solo , hetzij op bilaterale basis, op ontdekkingstocht gaan : China, Europa - ESA, Japan , India, ……en ook private initiatieven.  

3.     Algemene wetenschap van de ruimtevaart is natuurlijk enorm belangrijk en erg omvangrijk !

    ü     We zijn kort en bondig ingaan op bepaalde essentiële aspecten.     (  stuwkracht, gewichtloosheid, navigeren in de ruimte …….  Enz  ) 

 

4.  In het laatste deel van de namiddag hebben we ons toespitst op  “ Mens in de ruimte.”   Dit wil zeggen -  Het ISS  !  Problemen en beperkingen van menselijke aanwezigheid ! Langdurige gewichtsloosheid en invloed op het gestel…… enz.  We hebben vooral de opbouw van het ISS met een filmpje duidelijk voorgesteld.

 

 

 

Verslag over Maandag 04 Mei 2009  

                  St Maartensberg te Rijmenam.

Thema  :  Het Lappendeken van de Caucasus !!!!!

met  het OLIE - REUKJE

 

 Volgende punten werden besproken

  1.    Gedurende het eerste uur werd het gebied besproken en  afgebakend

 ü     Cis en Trans Kaukasus

ü     Politieke situatie :

Georgië / Armenië  /Azerbeidzjan

ü     Religies,    Volken,     Talen.

       2.    Vervolgens kwamen de Conflicten

                                  aan de  orde

 ü     Ossetië / Abchazië  in Georgië

                      Conflict   Georgië <-- -- > Rusland

ü     Nogorno Karabach in Azereidzjan

                                             Conflict   Armenië < -- --  > Azerbeidzjan

       3.    Het oliereukje -  komt duidelijk uit de           Kaspische zee

ü     De problematiek van de export en de politieke achtergronden werden belicht.

 

_____________________

 

         

Sfeerbeelden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

 

Afronding                                       gespreksthema  2007

“ HET MIDDEN OOSTEN ”

         Het Midden Oosten komt regelmatig in het nieuws en zeer vaak zijn het ongelukstijdingen die we te horen krijgen !!  

         In het afgelopen jaar 2007 hebben we deze complexe problematiek van naderbij  bekeken en geanalyseerd.

 

Tijdens de EERSTE NAMIDDAG op 16 April  hebben we de regio geografisch afgebakend en werden een viertal oorzaken van conflict besproken.

We zijn ingegaan op het

 • probleem van de  waterschaarste !

De beperkte bronnen aan drinkbaar water, de grote bevolkingsdichtheid, het waterverbruik in de landbouw …..Enz !  De waterverdeling politiek…..! Water is chronische conflictstof tussen de landen Syrië, Jordanië , Israël en de Palestijnen .

 • Godsdiensten als conflictbasis. Met een videoclip werd een historisch overzicht gemaakt en nadien summier besproken.

 • De Westerse invloeden  - Mandaatgebied , Verdelingsplan van de VN… Enz. Dit leidde tot de onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Tot op vandaag is de verdeling van het gebied een blijvend probleem.

 • De Palestijnse & Joodse vluchtelingen  sinds 1948 ! We zijn in gegaan op de omvang van het probleem tot op heden.

 

Gedurende de TWEEDE NAMIDDAG op 20 Augustus hebben we verder de lijn van de geschiedenis gevolgd :

De oorlog van 1967 , Yom Kippoer 1973, Burgeroorlog in Libanon 1975, Invasie in Libanon 1982 ,De Eerste Intifada 1987 …, Al deze gebeurtenissen creëerden een nieuwe reeks problemen die we verder analyseerden.  

 • De nederzettingspolitiek van Israël in de bezette gebieden.

 • Het knelpunt Jeruzalem.

 • De spiraal van geweld in de regio – Terrorisme, bomaanslagen, Intifada’s en Israëlische reacties o.a. de muur.

 • Ethische beschouwingen ter zake. Zijn mensenrechten nog van tel in een wereld van bitse conflicten?

Gedurende de  DERDE NAMIDDAG op 10 December hebben we het thema afgerond

 • De spiraal van geweld in de regio

 • Het vredesproces van de laatste 15 jaar met de beperkte successen en de mislukkingen werden onder de loupe genomen.

 • Het fenomeen van de Israëllobby in de Verenigde Staten werd nader belicht.

 • …………Enz.    

 • Tenslotte werd het thema afgerond met beschouwingen over mogelijke perspectieven voor die regio. …. Heeft het vredesinitiatief ,dat startte op 27 Nov 2007 in Annapolis en dat opteert voor de TWEE STATEN oplossing, een kans op slagen ?!!!!!

Wat brengt de toekomst voor deze Regio ??

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun inbreng in de gesprekken

 hpim3796.jpg   hpim3799.jpg

hpim3786.jpg  hpim3791.jpg