ALGEMENE ACTIEVE LEDENVERGADERING

 

Verslag Algemene Ledenvergadering

VV Carep vzw   -   24 jan 2020

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 24 Januari 2020  in de Krankhoeve te Bonheiden.

Het agenda bestond uit drie onderdelen.

Deel 1

ü  Goedkeuring van de notulen van vorige Alg Act ledenvergadering 25 Jan 2019.

ü  Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening 2019, lezing verslag rekeningtoezichters & Kwijting van de bestuurders.

ü  Presentatie, bespreking en voorlegging ter goedkeuring van de begroting 2020.

Deel 2

ü  Bespreking van de activiteiten in 2019

ü  Bespreking van de geplande activiteiten voor 2020 .

Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

Gelegenheid om op bepaalde activiteiten verder in te gaan of nieuwe ideeën naar voor te brengen.

Deel 3

ü  Tot slot werd de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

In het afgelopen jaar 2019 werden

2 actieve leden  geschrapt volgens de statuten. 1 actief lid is overleden en er is 1 nieuw actief lid bijgekomen.

 

Het Actieve leden aantal is 47  op 24 jan 2020.

32 Actieve leden aanwezig.

13 Verontschuldigd met overdracht van volmacht om te stemmen.

1 Verontschuldigd zonder overdracht van volmacht om te stemmen.

 

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een

“welkom” woord. 

 

Deel 1 – jaarrekening 2019 & begroting 2020

 

1.           De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 25 januari 2019 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.            De jaarrekening 2019 werd door Leo Janssens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden ter zake .

Karel Marsé & Chris Demuynck brachten rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.

Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.      

Verslag in bijlage

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd 

met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.                De begroting 2020 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

Het blijft ons objectief om enerzijds een begroting in evenwicht te houden en anderzijds de financiële kosten voor de leden maximaal te beperken.

Vervolgens werd de begroting voor 2020 met quasi EENPARIGHEID goedgekeurd.   

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Leuven.

 

Deel 2 – Bespreken van activiteiten 2019 en 2020

Vervolgens werd het afgelopen jaar 2019 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2020 overlopen en gediscuteerd . De Praktische Gids 2020 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

 

1.  Activiteiten 2019

 

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen 2019

De sportieve activiteiten zijn de volgende :

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Putte , Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Onderhoudsgym Bonheiden - Berentrode   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

Vaststellingen in 2019

1.     In verband met Fitness trainingen Putte is 2019 een turbulent jaar geweest.  Wegens de moeilijke politieke situatie in Putte was het lange tijd onmogelijk om een duidelijke beslissing te krijgen in verband met het gebruik van de fitness installaties in Klein Boom. Die onzekerheid en het gebrek aan oplossingen had verwarring , onrust en allerlei roddel voor gevolg bij de deelnemers. De voorzitter van Carep heeft zich sterk ingezet in het zoeken naar oplossingen. Hierover werd volle uitleg gegeven en van gedachten gewisseld met de aanwezigen.

Conclusie : Fitnes Putte is spijtig genoeg  gestopt midden 2019 .

2.     Ilie Buggenhout is in Keerbergen een vzw begonnen onder de naam ‘Move2Care’ Carep erkent die activiteit als een ‘Carep activiteit’ net zoals Prisma / Booischot en Greenalive / Bonheiden . Onze leden die daar oefenen zijn dus eveneens verzekerd  gezien zij het Carep lidgeld  betaald hebben.

3.     Positieve situatie in Aquagym in Mechelen met 39 deelnemers 2019  !

4.     Badminton in De Nekker 19 deelnemers.  Het aantal wandelaars 18 en fietsers 18 blijft op hetzelfde niveau.

5.    Anderzijds stellen we vast dat het aantal deelnemers stagneert in :   De Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Fitness Greenalive , Fitness Prisma en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 

Uiteindelijk werd beslist dat alle sportieve activiteiten

behouden blijven in 2020

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2019   -  Vriendenkring

Nieuwjaar receptie, Bowling / Beerzel, Kaart & bingo namiddagen , Mis voor overleden  Carep leden, Bedevaart Scherpenheuvel,  Carep – koor  Daguitstap ,  Fietsers uitstap, BBQ / Bonheiden – Ludwina zaal , Dansnamiddag

 

Vaststellingen in 2019

 

                           1.           De kaart & Bingo namiddagen evolueren erg positief – Het aantal bingospelers groeit.

                           2.           Het Carepkoor telt een 25 tal zangers en onze leden worden uitgenodigd om te komen deelnemen. De repetities gaan opnieuw door in den Olm op maandag namiddag. Ook hier kunnen we spreken van een zeer positieve evolutie ! Er is een nieuwe muzikale begeleidster : Jeannine Huybrechts

                           3.           Over de dansnamiddagen wordt met veel lof gesproken en deze activiteit zal dus verder gezet worden.

 

2.  Activiteiten 2020

 

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen 2020

 

De bestaande sportieve activiteiten blijven behouden in 2020.

 

1.    Fitness Putte is vervangen door  ‘ Move 2 Care ‘ en opgenomen in de Carep activiteiten

 

2.    Chris Herrijgers vroeg aandacht voor de onderhoudstrainingen.

Het is een kleine groep met, ondanks alles, een positieve spirit.

 

3.    Swa Van Rompay deed een voorstel om ook de Fitness van ‘Green Hill’ te erkennen als Carep activiteit zodanig dat onze leden aldaar ook van de verzekering kunnen genieten als er zich problemen zouden voordoen.

 

 “ Ontspannings “ Activiteiten 2020   -  Vriendenkring

Op 18 jan 2020 hadden we de tweede nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Een 100 tal deelnemers , een optreden van het Carepkoor & van Elize met accordeon ...... het was zonder meer een sukses en dus vatbaar voor herhaling in het volgende jaar.

Er was een vraag van Karel Aerts om onze leden uit te nodigen  op het jaarlijks optreden van het koor in Imelda ziekenhuis rond kerst en nieuwjaar. 

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 20 feb 2020   & 15 okt  2020 Bowling / Beerzel

ü 20 maart 2020    Kaart & bingonamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 28 maart 2020    om 17u00  Mis voor overleden  Carep leden te Bonheiden 

Het Carep koor zal de mis van overleden Carep leden opluisteren.

ü 02 april 2020   Dansnamiddag -  Krankhoeve Bonheiden

ü 25 april 2020   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 28 mei 2020    Daguitstap  - Hasselt werd uitgebreid besproken.

ü 01 mei 2020  Fiets uitstap

ü 02  augustus  2020   B - B -Q  -  Ludwina Putsesteenweg te Bonheiden

ü 20 sept 2019  Kaart & bingonamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 29 okt 2020 Dansnamiddag -  Krankhoeve Bonheiden

 

Voor de overige activiteiten en voor verdere details verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

Deel 3  Varia

Werking van de vereniging

Onder de rubriek Varia werd ook de werking van de vereniging besproken

ü  Vooreerst werd de Taakverdeling 2020 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü  Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond                     “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast !  In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

Sinds enkele jaren hebben de cardiologen & de diëtisten van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord. De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog & de diëtiste ”

 

ü  De vereniging telde 374 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 20 nieuwe leden toegetreden . Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

 

ü  Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

 

 

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

______________________

 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering

VV Carep vzw   -   25 jan 2019

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 25 Januari 2019  in de Krankhoeve te Bonheiden.

Het agenda bestond uit drie onderdelen

Deel 1

ü Goedkeuring van de notulen van vorige Alg Act ledenvergadering 19 Jan 2018.

ü Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening 2018, lezing verslag rekeningtoezichters & Kwijting van de bestuurders.

ü Presentatie, bespreking en voorlegging ter goedkeuring van de begroting 2019.

Deel 2

ü Bespreking van de activiteiten in 2018

ü Bespreking van de geplande activiteiten voor 2019 .

Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

Gelegenheid om op bepaalde activiteiten verder in te gaan of nieuwe ideeën naar voor te brengen.

Deel 3

ü Tot slot werd de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

In het afgelopen jaar 2018 is één actief lid weg gevallen wegens overlijden.

vijf actieve leden werden geschrapt op eigen verzoek. Er zijn 4 nieuwe actieve leden bijgekomen.

 

Het Actieve leden aantal is 49  op 25 jan 2019.

 

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een

“welkom” woord. 

 

Deel 1 – jaarrekening 2018 & begroting 2019

 

1.          De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 19 januari 2018 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.           De jaarrekening 2018 werd door Leo Janssens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.

-  Karel Marsé  & Chris Demuynck -

Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.      

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd 

met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.              De begroting 2019 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

Het blijft ons objectief om enerzijds een begroting in evenwicht te houden en anderzijds de financiële kosten voor de leden maximaal te beperken.

Vervolgens werd de begroting voor 2019 met EENPARIGHEID goedgekeurd.   

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Leuven.

 

Deel 2 – Bespreken van activiteiten 2018 en 2019

Vervolgens werd het afgelopen jaar 2018 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2019 overlopen en gediscuteerd . De Praktische Gids 2019 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

 

1.  Activiteiten 2018

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen 2018

De sportieve activiteiten zijn de volgende :

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode,   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

Vaststellingen in 2018

 1. 1.     We stellen vast dat er een kleine vermindering is in het aantal deelnemers aan Fitness trainingen Putte.  Eind 2018 waren er 104 deelnemers . Wegens de onzekerheden in verband met de zaal werd er reeds uitgekeken naar andere oplossingen. Voorlopig is er geen andere oplossing.

 2. 2.    In Fitness Prisma – Begijnendijk waren er slechts 13 deelnemers.  Hier wordt gedacht aan het stopzetten van deze Carepactiviteit vanaf 2020.

 3. 3.    Stabiele situatie in Aquagym in Mechelen 30 deelnemers 2018  !   Badminton in De Nekker ,23 deelnemers.  Het aantal wandelaars en fietsers  verandert praktisch niet

 4. 4.   Anderzijds stellen we vast dat   :   De Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Fitness Greenalive  het aantal deelnemers stagneert en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 Uiteindelijk werd beslist dat alle sportieve activiteiten

behouden blijven in 2019

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2018   -  Vriendenkring

Bowling / Beersel, Kaart & bingo namiddagen , Mis voor overleden  Carepleden

Bedevaart Scherpenheuvel,  Carep – koor  Daguitstap ,  Fietsers uitstap,

BBQ / Bonheiden – Ludwina zaal , Dansnamiddag

 

Vaststellingen in 2018

 

                        1.          De kaart & Bingo namiddagen evolueren erg positief – naast 6 à 7 kaarttafels is het aantal bingospelers opgelopen tot 14.

                        2.          Het Carepkoor telt een dertigtal zangers en onze leden worden uitgenodigd om te komen deelnemen. De repetities gaan opnieuw door in den Olm op maandag namiddag. Ook hier kunnen we spreken van een zeer positieve evolutie !

                        3.          Over de dansnamiddagen wordt met veel lof gesproken en deze activiteit zal dus verder gezet worden. Met dank aan Johny Spooren voor zijn bijdrage.   

 

2.  Activiteiten 2019

 “ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen 2019

 De bestaande sportieve activiteiten blijven behouden in 2019.

 

Voor Fitness Putte is er echter onzekerheid in verband met de beschikbaarheid van de sportaccommodatie ‘ Klein Boom ‘. Dit punt werd uitgebreid besproken en de meningen verschilden zonder meer.

 

Conclusie : We streven naar rationele oplossing optimale oplossing.

 

                        1.          De Carepvoorzitter  zal zo snel mogelijk contact opnemen met de gemeente Putte om een onderhoud te krijgen met het gemeente bestuur . Van Carep uit, zal daaraan deelgenomen worden door de voorzitter - Luc, de kinesist - Ilie en enkele leden die fitnessen in Putte.

                        2.          Op basis van de informatie die daar bekomen wordt  kan dan duidelijkheid gegeven worden over de verdere toekomst.    

 

Chris Herrijgers & Willy Van Steenlandt vroegen aandacht voor de onderhoudstrainingen.  Waarom komen er zo weinig nieuwe deelnemers bij ?

 We zullen nogmaals een artikel hieromtrent in het Carepblaadje opnemen.

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2019   -  Vriendenkring

Op 19 jan 2019 hadden we de eerste nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Een 100 tal deelnemers , een optreden van het Carepkoor ...... het was zonder meer een sukses en dus vatbaar voor herhaling in het volgende jaar.

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 21 feb 2019    Bowling / Beersel

ü 22 maart 2019    Kaart & bingonamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 30 maart 2019    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden te Bonheiden 

Het Carep koor zal de mis van overleden Carepleden opluisteren.

ü 04 april 2019   Dansnamiddag -  Krankhoeve Bonheiden

ü 27 april 2019   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 23 mei 2019    Daguitstap  - werd uitgebreid besproken. Dit jaar wordt de bestemming :

“De koers is van ons” .... Vlaamse Ardennen .. enz.,

ü 28 mei 2019  Fiets uitstap naar het fort van Liezele.

ü 04  augustus  2019   B - B -Q  -  Ludwina Putsesteenweg te Bonheiden

ü 20 sept 2019  Kaart & bingonamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 17 okt 2019  Bowling / Beersel

ü 25 okt 2019 Dansnamiddag -  Krankhoeve Bonheiden

 

Voor de overige activiteiten en voor verdere details verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

Deel 3  Varia

De vraag werd gesteld : Is het nodig om mogelijk het lidgeld te verhogen ?

Hierover werd van gedachten gewisseld. Voor en tegenstanders maakten hun bedenkingen kenbaar.   Hoe groot moet die opslag zijn ? ...... Waarom geen opslag ? ......... enz.         Voor beide standpunten zijn goede argumenten.

Conclusie : Er werd absoluut niets beslist in dit verband.

Werking van de vereniging

Onder de rubriek Varia werd ook de werking van de vereniging besproken

ü Vooreerst werd de Taakverdeling 2019 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond                     “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast !  In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

Sinds enkele jaren hebben de cardiologen & de diëtisten van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.

Dit is een buitengewone opportuniteit !!

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord. De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog & de diëtiste ”

 

ü De vereniging telde 400 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 26 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

 

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

______________________

 

Ter Info :  Hoe wordt men Actief lid en wat houdt dat in

De Algemene Actieve – Leden Vergadering is samengesteld uit alle actieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Om actief lid te worden volstaat het om formeel een aanvraag bij de Raad van Bestuur in te dienen.  De RvB moet die aanvraag  immers goedkeuren.

Praktisch houdt dit in :

        1        Dat een actief lid  jaarlijks uitgenodigd wordt op de Algemene Actieve Ledenvergadering in de maand januari.

        2        Het stemrecht op de Algemene Actieve-Leden Vergadering komt uitsluitend toe aan de actieve leden.

De Algemene Actieve -  Leden Vergadering is bevoegd voor :

Het wijzigen  van de statuten, Het benoemen en herroepen van de bestuurders, Kwijting aan bestuurders, De goedkeuring van de begroting en van de rekening, De ontbinding van de vereniging, De uitsluiting van een lid.

 

_____________________________

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering

VV Carep vzw   -   19 jan 2018

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 19 Januari 2018  in de Krankhoeve te Bonheiden.

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een

                                                           “welkom” woord. 

 

 

Het agenda bestond uit vier onderdelen

Deel 1

ü Goedkeuring van de notulen van vorige Alg Act ledenvergadering 27 Jan 2017.

ü Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening 2017, lezing verslag rekeningtoezichters

& Kwijting van de bestuurders.

ü Presentatie, bespreking en voorlegging ter goedkeuring van de begroting 2018.

Deel 2

ü Verkiezing van een nieuw bestuur

Deel 3

ü Bespreking van de geplande activiteiten voor 2018 .

ü Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

Gelegenheid om op bepaalde activiteiten verder in te gaan of nieuwe ideeën naar voor te brengen.

Deel 4

ü Tot slot werd de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

In het afgelopen jaar 2017 is één actief lid weg gevallen wegens overlijden.

Eén actief lid werd geschrapt op eigen verzoek & twee werden geschrapt zoals de statuten voorzien . Er zijn 3 nieuwe actieve leden bijgekomen.

Het aantal Actieve leden was 50  op 19 jan 2018.

 

Deel 1 – jaarrekening 2017 & begroting 2018

 

1.          De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 27 januari 2017 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

2.           De jaarrekening 2017 werd door Leo Janssens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.

-  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -

 Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.      

 De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd 

met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.              De begroting 2018 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

 

Het blijft ons objectief om enerzijds een begroting in evenwicht te houden en anderzijds de financiële kosten voor de leden maximaal te beperken.

Vervolgens werd de begroting voor 2018 met EENPARIGHEID goedgekeurd.   

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Leuven.

 

Deel 2  – Verkiezing van een nieuw Bestuur

 

Mededelingen in verband met het zittende bestuur  

 

De mandaten van de actuele bestuursleden verliepen begin 2018  en moeten dus vernieuwd worden.

 

Om persoonlijke redenen stelt Christine Duron zich niet langer kandidaat  als bestuurslid.

 

Het is een gelegenheid om haar even in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor de jarenlange erg geapprecieerde inzet voor onze vereniging !

 

Verkiezing van een nieuwe bestuur voor de periode 2018 tot begin 2021

 

ü Er waren 9 bestuursleden die zich kandidaat stellen voor vernieuwing van hun mandaat.

 

Walter Fioole, Mimi Van De Walle, Jean Van Nieuwenhove, Leo Janssens, Joris Uytterhoeven, Anny Verbinnen, Luc Cleiren. Alois Verschueren , Frans Vermeeren

 

ü Er waren ook 3 nieuwe kandidaten voor het bestuur.

 

EVEN VOORSTELLEN

Ronny De Pesseroy

Ronny is geboren in 1952 in Merksem . Hij is gehuwd met Rita en woont in Mechelen

 Het paar  heeft 2 dochters en 3 kleinkinderen.

 In het beroepsleven werkte hij als Hulpboekhouder bij de firma CMB  / Safmarine ( scheepvaart )

Met pensioen sinds januari 2013.

Hobby’s : Badminton  ,  Bowling,  Fietsen en wandelen ,  Feestjes organiseren

 

 Gaston Cornelis

 

Gaston is geboren in Schaarbeek in 1943. Hij is gehuwd met Danielle en het echtpaar woont in Baal.

Het gezin heeft 2 kinderen en er zijn ondertussen ook 4 kleinkinderen

 

In het beroepsleven heeft hij  carrière gemaakt bij de Politie / Kabinet hoofdcommissaris .

Sinds 2003 met pensioen.

Hobby’s : Kaarten - denksport - fietsen – af en toe wandelen

 

 Myriam Van Asschot

Myriam is geboren in Mechelen. Ze is gehuwd met Ronny Deckmyn en wonend in Onze Lieve Vrouw Waver. Het  koppel heeft een zoon – Ken.

Haar schoolse opleiding werd bekroond met een diploma A1 Scheikunde.

In het beroepsleven werkte ze bij Vandeputte NV te Boechout als Safety Consultant.

Ze maakt deel uit van het bestuur van de Diabetes Liga afdeling Mechelen en omstreken. Met functies: penningmeester/webmaster/ledenbeheer.

Hobby’s: badminton, kaarten, lezen.

_________________________________

 

De stemming was geheim en tijdens de onderbreking werden de stemmen geteld door de Rekening toezichters  -

 

De 98 % van de aanwezigen actieve leden ( Incl. de overgedragen volmachten) gaven hun akkoord voor alle hierboven vermelde kandidaturen.

 

Besluit : Betrokkenen zijn vanaf heden lid van het bestuur.

 

 

Ze zijn van harte welkom en hun toetreding tot het bestuur is een positieve aanwinst voor  de vereniging !!!

 

 

Luc Cleiren stelde zich kandidaat om de taak van voorzitter op zich te nemen en dat werd op algemeen applaus ontvangen.

 

 

Deel 3 – Bespreken van activiteiten 2018

 

Vervolgens werd het afgelopen jaar 2017 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2018 overlopen en gediscuteerd . De Practische Gids 2018 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

 

   “ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

 

De sportieve activiteiten zijn de volgende :

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode,   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

Vaststellingen in 2017

1.     We stellen vast dat er een kleine vermindering is in het aantal deelnemers aan Fitness trainingen Putte.  Eind 2017 waren er 123 deelnemers .

2.    Dezelfde vaststelling zien we voor Aquagym in Mechelen. Het aantal deelnemers was 31 eind 2017  !  

3.    Voor Badminton in De Nekker is er een lichte verbetering kwa aantallen.,

4.    Het aantal wandelaars en fietsers  verandert praktisch niet

5.   Anderzijds stellen we vast dat andere activiteiten minder in de smaak vallen !!!!        In de Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Fitness Greenalive  stagneert het aantal deelnemers reeds enkele jaren en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 

Uiteindelijk werd beslist dat alle sportieve activiteiten

behouden blijven in 2018

 

     “ Ontspannings “ Activiteiten 2018   -  Vriendenkring

 

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 22 feb 2018    Bowling / Beersel

ü 16 maart 2018    Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 24 maart 2018    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden te Bonheiden 

Het Carepkoor zal de mis van overleden Carepleden opluisteren.

ü 13 april 2018   Dansnamiddag -  St Maartensberg Rijmenam

ü 28 april 2018   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 07 juni 2018    Daguitstap  - werd uitgebreid besproken. Dit jaar wordt de bestemming :

 De abdij van Maredsous en omgeving

ü 05  augustus  2018   B - B -Q  -  Ludwina Putsesteenweg te Bonheiden

ü 21 sept 2018  Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 11 okt 2018  Bowling / Beersel

 

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje .

 

Deel 3  - Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

Volgende punten weder aangesneden en besproken.

1      Putte – zaal “ Klein Boom “ ... enz.

We vernamen vanuit Putte dat de fitness mogelijkheid in de toekomst waarschijnlijk stopgezet zal worden.

Tevens kregen we de belofte dat we in 2018 het jaar kunnen uitdoen.

Ondertussen zijn we op zoek naar oplossingen voor de verdere toekomst.

Er zijn twee mogelijke pistes :

ü Het nieuwe project waarin Ilie betrokken is 

Het gaat over een nieuw te bouwen complex langsheen de Putsesteenweg in de omgeving van Klein Boom.   Er blijven heel wat vragen over de haalbaarheid , de kostprijs .... enz . 

ü De piste Body world

De piste Body world moet verder uitgediept worden. Maar uit de eerste contacten is duidelijk dat dit een duurdere oplossing wordt dan de bestaande fitness regeling

Conclusie : Tot 2018 is er enige zekerheid in Putte / Wat er als oplossing uit de bus komt .... het zal in ieder geval een reële meerkost betekenen voor de deelnemers.

Als er enig verder nieuws zou zijn, zal dat aan onze betrokken leden medegedeeld worden teneinde roddel en eventuele geruchten de kop in te drukken.

2      Prisma – fitness

Het aantal Carepleden in Prisma is in 2017 zeer sterk teruggelopen tot 15 . In ieder geval Fitness Prisma blijft een erkende activiteit.

 

3      Reizen

Er werd van gedachten gewisseld over het type van reizen die gewenst worden door onze leden. Zijn we akkoord om eventueel met andere organisaties samen te werken in dit verband ? Er werden enkele voorbeelden aangehaald : Ardennen, Zuid van Brussel, Ronquire ..enz. Voor 2018 werd  besloten de abdij van Maredsous en omgeving te bezoeken .

  

4.   Onderhoudstrainingen

Chris Herrijgers & Willy Van Steenlandt vroegen aandacht voor de onderhoudstrainingen. Waarom komen er zo weinig nieuwe deelnemers bij ? Dit punt werd lang bediscuteerd maar er werden geen oplossingen naar voor gebracht . We zullen nogmaals een artikel hieromtrent in het Carepblaadje opnemen.

 

   Deel 4 – Werking van de vereniging

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

ü Vooreerst werd de Taakverdeling 2018 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond   “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast !  In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

Sinds vorig jaar hebben de cardiologen & de diëtisten van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.    Dit is een buitengewone opportuniteit !!

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord.

De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog & de diëtiste ”

 

ü De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.  

Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

 

ü De vereniging telde 438 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 28 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

 

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

 

 

 

 

Verslag Algemene Vergadering

VV Carep vzw   -   27 jan 2017

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 27 Januari 2017  in de het cultureel Centrum St Maartensberg te Rijmenam.

 

Het agenda bestond uit vier onderdelen

Deel 1

ü Goedkeuring van de notulen van vorige Alg Act ledenvergadering 22 Jan 2016.

ü Voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening 2016, lezing verslag rekeningtoezichters & Kwijting van de bestuurders.

ü Presentatie, bespreking en voorlegging ter goedkeuring van de begroting 2017.

Deel 2

ü Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

Gelegenheid om op bepaalde activiteiten verder in te gaan of nieuwe ideeën naar voor te brengen.

Deel 3

ü Bespreking van de geplande activiteiten voor 2017 .

Deel 4

ü Tot slot werd de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

 

In het afgelopen jaar 2016 zijn 4 actieve leden weg gevallen wegens overlijden & 1 actief lid werd geschrapt op eigen verzoek. Er zijn 2 nieuwe actieve leden bijgekomen.

Het Actieve leden aantal is 51  op 27 jan 2017.

32  Actieve leden aanwezig.

13  Verontschuldigd met overdracht van volmacht om te stemmen.

  Verontschuldigd zonder overdracht van volmacht om te stemmen.

4  Actieve leden zijn niet komen opdagen.

 

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een

“welkom” woord. 

 

 

Deel 1 – jaarrekening 2016 & begroting 2017

 

1.         De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 22 januari 2016 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.       De jaarrekening 2016 werd door Leo Janssens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden ter zake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.       

-  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -

Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.      Verslag in bijlage

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd  met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.    De begroting 2017 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

Het blijft ons objectief om enerzijds een begroting in evenwicht te houden en anderzijds de financiële kosten voor de leden maximaal te beperken.

Vervolgens werd de begroting voor 2017 met EENPARIGHEID goedgekeurd.   

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Leuven.

 

Deel 2  - Uitwisselen van ideeën en bedenkingen

 

Volgende punten weder aangesneden en besproken.

 

1      Putte – zaal “ Klein Boom “ ... enz.

Het oude AED toestel van Carep leek nog moeilijk te onderhouden. Het werd uit dienst genomen. Putte heeft een nieuw AED toestel geïnstalleerd.

Er zal in de loop van 2017 verder gepraat worden met het bestuur van Putte teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de handel en wandel daar !

Als er enig nieuws zou zijn zal dat aan onze betrokken leden medegedeeld worden teneinde roddel en eventuele geruchten de kop in te drukken.

2      Verzekeringen

Er is contact geweest met Ethias en dat is positief verlopen. Uit de gegevens van de afgelopen jaren heeft men vastgesteld dat we relatief weinig ongevallen dossiers hebben binnengebracht. Op basis daarvan werd ons per jaar een vermindering in de premie beloofd. Een specialist in verzekeringen heeft ons bevestigd dat ons contract met Ethias zeer degelijk is .

3      Prisma – fitness

Het aantal Carepleden in Prisma is in 2016 zeer sterk teruggelopen. Ondertussen hebben we ook vernomen dat er een nieuwe groep is opgericht in Prisma met voornamelijk de ex - Carepleden.  We zullen in de loop van dit jaar beslissen of het nuttig en zinvol is om de “Carepactiviteit Fitness Prisma” al dan niet te blijven behouden in de Carepactiviteiten. In ieder geval Fitness Prisma blijft een erkende activiteit in 2017.

4      Reizen

Er werd van gedachten gewisseld over het type van reizen die gewenst worden door onze leden. Zijn we akkoord om eventueel met andere organisaties samen te werken in dit verband ? Er werden enkele voorbeelden aangehaald : Ardennen, Zuid van Brussel, Ronquire ..enz. Voor 2017 werd  besloten brouwerij of likeurstokerij Antwerpen of Westmalle / Boottocht / kleine rondgang met gids/... etentje.

5      Voorstellen en vragen

ü Voorstellen en vragen Scherpenheuvel – voorstel van het koor om eventueel een bus in te leggen ! Dit voorstel zal bekeken worden ... Kan iedereen deelnemen ?  Hoe en eventuele kostprijs !!!! ..... we houden u op de hoogte.

ü Chris Herrijgers vroeg aandacht voor de onderhoudstrainingen. Waarom komen er zo weinig nieuwe deelnemers bij ?

ü Er was tevens een voorstel om een dansnamiddag in te richten dit jaar in de lokalen van St Maartensberg.

Het voorstel wordt bekeken ..... we houden u op de hoogte.

 

Deel 3 – Bespreken van activiteiten 2017

Vervolgens werd het afgelopen jaar 2016 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2017 overlopen en gediscuteerd . De Praktische Gids 2017 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

Alle sportieve activiteiten blijven behouden in 2017

De sportieve activiteiten zijn de volgende :

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode,   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

Vaststellingen

 • 1.     We stellen vast dat er een toeloop is van deelnemers naar Fitness trainingen Putte.

 • Einde 2016 zaten de 6 fitness groepen zo goed als vol.  

 • 2.    Dezelfde interesse zien we voor Aquagym in Mechelen. Het aantal deelnemers was 44 eind 2016  !  

 • Dat is prachtig !  Er is zelfs sprake van om een tweede groep op te starten !

 • 3.    Voor Badminton in De Nekker,  Wandelen en Fietsen  is er een lichte verbetering kwa aantallen.

 • 4.   Anderzijds stellen we vast dat andere activiteiten minder in de smaak vallen !!!!       

 • In de Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Fitness Greenalive  stagneert het aantal deelnemers reeds enkele jaren en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2017   -  Vriendenkring

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 23 feb 2017    Bowling / Beersel

ü 24 maart 2017    Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 25 maart 2017    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden – 

Het Carep – koor zal de mis van overleden Carepleden opluisteren.

ü 29 april 2017   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 18 mei 2017    Daguitstap  - werd uitgebreid besproken.

ü 06  augustus  2017   B - B -Q  -  Ludwina Putsesteenweg te Bonheiden

ü 22 sept 2017  Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 12 okt 2017  Bowling / Beersel

 

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

Deel 4 – Werking van de vereniging

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

ü Vooreerst werd de Taakverdeling 2017 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond  “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast ! 

In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

Sinds vorig jaar hebben de cardiologen & de diëtisten van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.

Dit is een buitengewone opportuniteit !!

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord. De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog & de diëtiste ”

 

ü De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

ü Gezien het wegvallen van enkele zeer actieve vrijwilligers werd er een oproep gedaan opdat nieuwe vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen.

ü De vereniging telde 465 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 46 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

 

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

Dit is ook de gelegenheid om de figuur Marcel De Groof even speciaal te vermelden !  Hij was gedurende vele jaren de drijvende kracht in een drietal van onze activiteiten : Als organisator van de daguitstappen , als animator voor de badminton en als dirigent van het Carepkoor. De man is ons vorig jaar ontvallen . De vereniging betuigde dank en medeleven bij de uitvaart !

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

______________________

 

Verslag Algemene Actieve Ledenvergadering  - 22 jan 2016

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 22 Januari 2016  in de het cultureel Centrum St Maartensberg te Rijmenam.

 

Het agenda bestond uit drie delen

ü  Het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening 2015 & de begroting 2016.

ü  Bespreken van de sportieve en ontspanningsactiviteiten van het voorbije jaar  & geplande activiteiten voor 2016.

ü  Tot slot werd ook nog de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

Op einde 1915 zijn er 54 Actieve leden !  In het afgelopen jaar 2015 is één actief lid weg gevallen wegens overlijden en 4 actieve leden werden geschrapt zoals de statuten voorzien & één actief lid werd geschrapt op eigen verzoek. Er zijn 4 nieuwe actieve leden bijgekomen.

43  Actieve leden aanwezig.

 9   Verontschuldigd met overdracht van volmacht om te stemmen.

 1    Verontschuldigd zonder overdracht van volmacht om te stemmen.

 1   Actief lid niet aanwezig  en vraagt om geschrapt te worden van de lijst der actieve leden.

 

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een :

 

 

 

Naar aanleiding van het overlijden van onze

Ere – voorzitter               

                  Karel VANDERWALLEN.

                      werd er enkele ogenblikken bezinning gevraagd

_____________

 

Gezien de maatschappelijke zetel van VV Carep vzw op het thuisadres van Karel stond was hier dus een aanpassing nodig.

 

Het nieuwe adres :    

VV Carep vzw   Rijkenhoekstraat 34      3191 Hever-Schiplaken  

werd op de Griffie van Koophandel te Mechelen neergelegd.

 

Deel 1 – jaarrekening 2015 & begroting 2016

 

1.         De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 23 januari 2015 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.       De jaarrekening 2015 werd door Leo Janssens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.

 -  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -

 

Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.      Verslag in bijlage

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd  met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.    De begroting 2016 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

Sinds enkele jaren is er een jaarlijkse achteruitgang vastgesteld in het financieel vermogen van  vereniging. De oorzaken zijn velerlei : De rente op het spaarboekje is praktisch wegevallen / sommige onkosten zijn gestegen / sommige subsidies zijn verminderd of weggevallen  … enz.

Het blijft ons objectief om enerzijds een begroting in evenwicht te houden en anderzijds de financiële kosten voor de leden maximaal te beperken.

Rond het verhogen van het lidgeld voor de Carepleden die trainen in Prisma en voor de deelnemers aan aquagym ontstond er een vinnige discutie.

Voor sommigen moet het lidgeld principieel voor alle leden gelijk zijn. Voor anderen mag dat verschillen als men rekening houdt met alle andere aspecten en voordelen . De meningen verschilden duidelijk en waren niet te verzoenen . Gezien het onmogelijk werd om praktisch tot een besluit te komen werd voorgesteld om :

Het lidgeld in 2016 voor iedereen op 15 euro te behouden. De gemoederen te kalmeren en het bestuur te vragen in de loop van het jaar een andere oplossing voor te stellen.

Hierover werd gestemd en het voorstel werd unaniem op één stem na aanvaard !

Met aangepaste cijfers ten gevolge van de minder inkomsten , werd vervolgens de begroting voor 2016 overgrote meerderheid goedgekeurd.   

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Leuven.

 

Deel 2 – Bespreken van activiteiten 2015 & 2016

Vervolgens werd het afgelopen jaar 2015 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2016 overlopen en gediscuteerd . De Practische Gids 2016 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

Alle sportieve activiteiten blijven behouden in 2016

http://www.fysiozwolle.nl/wp-content/uploads/2013/03/Bewegen_zo_lekker2_def1.jpgDe sportieve activiteiten zijn de volgende :

-       Onderhoudstrainingen in Putte,

-       Fitness Putte – Klein Boom

-       Fitness Booischot - Prisma,  

-       Fitness Bonheiden – Greenalive,  

-       Gym ter Preventie in Berentrode

-       Badminton in De Nekker, 

-       Aquagym in Mechelen

-       Wandelen en Fietsen.

 

Vaststellingen

1.     We stellen vast dat er een verschil in toeloop is van deelnemers naar Fitness trainingen Putte en Booischot ! 

Putte daalde eind 2015 naar 125 deelnemers, waarbij Booischot steeg naar 91 .

2.    Dezelfde interesse zien we voor Aquagym in Mechelen. Het aantal deelnemers is eind 2015 opgelopen tot 47 !   Dat is prachtig !

3.    Badminton in De Nekker,  Wandelen en Fietsen  is er een lichte verbetering kwa aantallen.

4.   Anderzijds stellen we vast dat andere activiteiten minder in de smaak vallen !!!!       

 

In de Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode, Fitness Greenalive  stagneert het aantal deelnemers reeds enkele jaren en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 

Wat moeten we doen om hieraan te verhelpen ?

 

ü Mond aan mond reclame is zeker een goed hulpmiddel.

ü Promotie maken in ons Carepblaadje

ü De toetreding zo simpel mogelijk maken !!!!  Dit is zeker een vereiste !!!!

 

Neem contact met contact personen en alles zal duidelijk en simpel worden :

 

 

Christiaan Herrijgers , Alois Verschueren , Willy Weckhuyzen en Willem Hendrickx of Jefke Vermeeren.

“ Ontspannings “ Activiteiten 2016   -  Vriendenkring

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 18 feb 2016    Bowling / Beersel

ü 12 maart 2016    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden – 

Het Carep – koor zal de mis van overleden Carepleden opluisteren.

ü 25 maart 2016    Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 30 april 2016   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 26 mei 2016    Daguitstap  - werd uitgebreid besproken.

ü ??  augustus  2016   B - B -Q  Blikveld -  Bonheiden

ü 23 sept 2016  Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 20 okt 2016  Bowling / Beersel

 

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

 

Deel 3 – Werking van de vereniging

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

ü Vooreerst werd de Taakverdeling 2016 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond                     “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast !  In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

 

Sinds vorig jaar hebben de cardiologen & de diëtisten van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.

Dit is een buitengewone opportuniteit !!

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord. De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

 

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog & de diëtiste ”

ü De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

ü Gezien het wegvallen van enkele zeer actieve vrijwilligers werd er een oproep gedaan opdat nieuwe vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen.

ü De vereniging telde 530 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 72 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

 

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

 

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

______________________

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgXFCNBT4VVPkU6TvI-BIQJC4z9ahYlCAUXMjvSRrGqIGm-Fy4cwTer Info :  Hoe wordt men Actief lid en wat houdt dat in  !

 

De Algemene Actieve – Leden Vergadering is samengesteld uit alle actieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Om actief lid te worden volstaat het om formeel een aanvraag bij de Raad van Bestuur in te dienen.  De RvB moet die aanvraag  immers goedkeuren.

 

Praktisch houdt dit in :

        1        Dat een actief lid  jaarlijks uitgenodigd wordt op de Algemene Actieve Ledenvergadering in de maand januari.

        2        Het stemrecht op de Algemene Actieve-Leden Vergadering komt uitsluitend toe aan de actieve leden.

 

De Algemene Actieve -  Leden Vergadering is bevoegd voor :

Het wijzigen  van de statuten, Het benoemen en herroepen van de bestuurders, Kwijting aan bestuurders, De goedkeuring van de begroting en van de rekening, De ontbinding van de vereniging, De uitsluiting van een lid.

 

ALGEMENE ACTIEVE LEDEN VERGADERING

VERSLAG

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 23 Januari 2015  in de het cultureel Centrum St Maartensberg te Rijmenam.

Het agenda bestond uit drie delen

ü                     Het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening 2014 & de begroting 2015.

ü                     Bespreken van de sportieve en ontspanningsactiviteiten van het voorbije jaar  & geplande activiteiten voor 2015.

ü                     Tot slot werd ook nog de werking van de vereniging onder de loep genomen.

 

Het Actieve leden aantal is 56   In het afgelopen jaar zijn twee actieve leden weg gevallen wegens overlijden. Er zijn  5 nieuwe actieve leden bijgekomen.

De voorzitter  Luc CLEIREN opende de statutaire vergadering met een “welkom” woord  .

 

Deel 1 – jaarrekening 2014 & begroting 2015

 

1.         De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 17 januari 2014 werden

met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.      De jaarrekening 2014 werd door Leo Janssens voorgesteld

met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.       

-  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -

Besluit van de rekeningtoezichters :

De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd  met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

3.    De begroting 2015 werd door de voorzitter voorgesteld en  besproken.

Na stemming werd ze met grote MEERDERHEID van stemmen goedgekeurd.

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Mechelen.

 

 

Deel 2 – Bespreken van activiteiten 2014 & 2015

 

-          Vervolgens werd het afgelopen jaar 2014 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2015 overlopen en gediscuteerd . De Practische Gids 2015 , die een overzicht geeft van onze activiteiten, diende als leidraad.

 

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

Alle sportieve activiteiten blijven behouden in 2015 en de bijdrages voor deelname blijven onveranderd.

De sportieve activiteiten zijn de volgende:

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden,   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

Vaststellingen:

 • ü We stellen vast dat er een toeloop is van deelnemers naar Fitness trainingen Putte & Booischot !  Putte had eind 2014 , 131 deelnemers & in Booischot trainden 81 van onze leden.

 • ü Dezelfde interesse zien we voor Aquagym in Mechelen. Het aantal deelnemers is eind 2014 opgelopen tot 52  !   Dat is prachtig !

 

ü Anderzijds stellen we vast dat andere activiteiten minder

in de smaak vallen.

 

In de Onderhoudstrainingen in Putte , Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode,  Badminton in De Nekker,  Wandelen en Fietsen  stagneert het aantal deelnemers reeds enkele jaren en er zijn  weinig of geen nieuwkomers !

 

Men kan zich afvragen wat de redenen zijn ? https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSei0AeogpM1OevfrlUrjbkL_PE_lfWfwoPyEq4RST4dSHb1Si4

 • ü Trainen en sporten op fitness toestellen lijkt wel een hype en is overal in de mode !

 • ü De kostprijs voor deelname aan fitness is nochtans relatief hoog.

 • ü Gewoon turnen zoals bij de onderhoudstrainingen en Gym ter preventie wordt waarschijnlijk als ouderwets beschouwd ? De locatie voor Badminton in de Nekker valt niet in de smaak ?   …….  enz.

 • ü De kostprijs voor deelname aan Onderhoudstrainingen , Gym ter preventie en Badminton is stukken goedkoper. Wandelen en Fietsen is zelfs gratis !

 • ü …………. Enz.

 

Wat moeten we doen om hieraan te verhelpen ?

 

ü Mond aan mond reclame is zeker een goed hulpmiddel.

ü Promotie maken in ons Carepblaadje kan geen kwaad, maar in het verleden heeft dat niet tot positieve resultaten geleid.

ü De toetreding zo simpel mogelijk maken !!!!  Dit is zeker een vereiste !!!!

 

 

Neem contact met contact personen en alles zal duidelijk en simpel worden :

 

Christiaan Herrijgers , Alois Verschueren , Marcel De Grooff , Willy & Maria Weckhuyzen en Willem Hendrickx of Jefke Vermeeren.

 

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2015   -  Vriendenkring

 

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 12 feb 2015    Bowling / Beersel

ü 14 maart 2015    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden – 

Het Carep – koor zal de mis van overleden Carepleden en Scherpenheuvel opluisteren.

ü 20 maart 2015    Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 25 april 2015   Bedevaart Scherpenheuvel

ü 12 mei 2015    Uiteenzetting over de evoluties in de Cardiowereld door Cardioloog Filip Charlier & De laatste trends in hartvriendelijke voeding door Katrien …..

ü In  juni en/of tweede helft van het jaar - Daguitstap  - werd uitgebreid besproken zonder uiteindelijke beslissing.

ü 23  augustus  2015  B - B -Q  Blikveld -  Bonheiden

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

 

Deel 3 – Werking van de vereniging

 

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

ü   Vooreerst werd de Taakverdeling 2015 onder de loep genomen . Dit is in feite ons inwendig reglement waarin de taken van de contactpersonen / vrijwilligers beschreven staan .

ü   Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje.

Sinds enkele jaren hebben we in het Carepblaadje een rubriek rond                   

 “ Informatie over  hartproblematiek “ ingelast !

 In deze rubriek wordt getracht om basis info te verspreiden die voor iedereen nuttig kan zijn ter preventie van mogelijke hartproblemen.

 

Sinds vorig jaar hebben de cardiologen van Imelda toegezegd om actief deel te nemen aan het invullen van onze informatiebehoeften.

Dit is een buitengewone opportuniteit !!

Iedereen kan in volledige anonimiteit de vragen stellen die hij of zij heeft inzake hartproblemen en de cardiologen geven hun antwoord. De antwoorden die ze geven worden vervolgens in het Carepblaadje opgenomen onder de rubriek

“ Het vragenuurtje bij de cardioloog”

ü   De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

ü   Gezien het wegvallen van enkele zeer actieve vrijwilligers werd er een oproep gedaan opdat nieuwe vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen.

ü   De vereniging telde 537 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 49 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

 

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

_________________________________

 

ALGEMENE ACTIEVE LEDEN VERGADERING

 

VERSLAG

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is door gegaan op vrijdag 17 Januari 2014  in de het cultureel Centrum St Maartensberg te Rijmenam.

Het agenda bestond uit drie delen

ü  Het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening 2013 & de begroting 2014.

ü  De verkiezing van een nieuw bestuur.

ü  De werking van de vereniging. 

 

Het Actieve leden aantal is 58   In het afgelopen jaar zijn twee actieve leden geschrapt wegens overlijden. Er zijn  5 nieuwe actieve leden bijgekomen.

De Ere voorzitter  Karel VANDERWALLEN opende de statutaire vergadering met een

“welkom” woord  .

 

1.         De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 18 januari 2013 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

2.       De jaarrekening 2013 werd door de penningmeester Roland Mertens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.       

-  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -

Besluit van de rekeningtoezichters : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd  met EENPARIGHEID goedgekeurd.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmiUBrRP3K18g0TvNzb4qlVAZDSbH_5lw2WEyretM3Yqi2itdagA

3.    De begroting 2014 werd uitvoerig besproken en uiteindelijk met grote MEERDERHEID van stemmen goedgekeurd.

Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Mechelen.

 

Deel 2 – Verkiezing van een nieuw bestuur

 

    1        Een terugblik op het uitredend bestuur .  Dit bestuur werd in 2010 verkozen voor een periode van 4 jaar en moest dus vernieuwd worden.

Raymond De Wulf, Karel Vanderwallen, Walter Fioole, Mimi Van De Walle, Mariette Van Der Hoeven, Jean Van Nieuwenhove, Lode Peeters, Leo Janssens, Joris Uytterhoeven, Anny Verbinnen, Roland Mertens, Luc Cleiren.

ü In de afgelopen 4 jaar zijn drie van deze bestuursleden door overlijden weggevallen - Lode Peeters, Raymond De Wulf en Mariette Van Der Hoeven. Karel Vanderwallen moest om medische reden zijn activiteit stopzetten.

ü Karel Vanderwallen werd onder luid applaus en met bloemen, bedankt voor zijn jarenlange actieve inzet .

 

ü Zijn aanstelling tot Ere – Voorzitter werd bij deze formeel bevestigd.

    2        Verkiezing van een nieuwe bestuur voor de periode 2014 tot begin 2018

 

ü Er waren 7 bestuursleden die zich kandidaat stellen voor vernieuwing van hun mandaat.

ü Walter Fioole, Mimi Van De Walle, Jean Van Nieuwenhove, Leo Janssens, Joris Uytterhoeven, Anny Verbinnen, Luc Cleiren.   -

ü Er waren ook

3 nieuwe kandidaten voor het bestuur.

-       Alois Verschueren , Frans Vermeeren  & Christine Duron  -

Ze zijn van harte welkom en hun toetreding tot het bestuur is een positieve aanwinst voor  de vereniging !!!

 

EVEN VOORSTELLEN

 

Voor diegenen die haar niet zouden kennen. Christine Duron, werk sinds 1983 als kinesiste op de cardiale revalidatie van het Imeldaziekenhuis.

-        

Vorig jaar heeft Carep gevraagd om de bestuursvergaderingen  bij te wonen om alzo een brug te vormen tussen cardiale revalidatie en de vereniging.

-        

In de toekomst zal ze ook als kinesiste deelnemen aan trainingen in Fitness/Putte.

 

Ze is gehuwd en heeft een dochter van bijna 16 jaar. Christine houdt heel erg van de natuur en de rust.

 

______________________________

Alois Verschueren,

gewoonlijk zeggen ze Wies.

 

Werd geboren in Bonheiden op 25 oktober 1942 en woon daar nog steeds  samen met mijn echtgenote Jeannine. Ze hebben een dochter die reeds lang op eigen benen staat .

 

Hij is gepensioneerd maar vroeger werkte hij als onderhoudsmecanieker-lasser bij de brouwerij Lamot in Mechelen.

 

Na een bypass operatie in 2001 is hij lid geworden van Carepim met als doel de onderhoudstrainingen te volgen.

Momenteel volgt hij Gym ter preventie Berentrode en speelt hij badminton in de Nekker.  In het seizoen is hij een fervent deelnemer aan de wekelijkse fietstocht van Carep………… met veel plezier mee!

______________________________

 

 Vermeeren Frans

gewoonlijk zeggen ze – Jefke.

 

Hij is reeds achttien jaar lid van Carep.

 

Gehuwd en vader van twee kinderen .

 

Fietsen en wandelen zijn de hobby’s van Jefke.

 

Graag wil ik mij als vrijwilliger inzetten in de Raad van Bestuur van Carep.

__________________________________________

ü De stemming was geheim en tijdens de onderbreking werden de stemmen geteld door de Rekening toezichters  -  Er was EENPARIG AKKOORD van de aanwezigen ( Incl de overgedragen volmachten ) voor alle hierboven vermelde kandidaturen.

 

Besluit : Betrokkenen zijn vanaf heden lid van het bestuur.

 

 

We zijn sinds het overlijden van Raymond De Wulf op zoek naar een nieuwe voorzitter

Vanaf heden is ook dat probleem opgelost !

Luc Cleiren stelde zich kandidaat om de taak van voorzitter op zich te nemen en dat werd op algemeen applaus ontvangen.

 

 

Deel 3 – Werking van de vereniging

  Vervolgens werd het afgelopen jaar 2013 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2014 overlopen en gediscuteerd .

ü De vereniging telde 512 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 49 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

ü Onze vereniging “reilt en zeilt” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers.

Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!

 

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

Alle sportieve activiteiten blijven behouden in 2014 en de bijdrages voor deelname blijven onveranderd.

Onderhoudstrainingen in Putte,   Fitness Booischot - Prisma,   Fitness Bonheiden – Greenalive,   Gym ter Preventie Bonheiden - Berentrode,   Badminton in De Nekker,  Aquagym in Mechelen – Geerdegemvaart,      Wandelen en Fietsen.

 

In Fitness Putte – Klein Boom werd de samenwerking met de kinesist Johan , opgezegd.  Hij wordt vervangen door  Ilie Buggenhout.

De nieuwe situatie kan als volgt samengevat worden :

ü Ilie zal optreden als coördinator in de taakverdeling tussen de kinesisten en/of vervangers. Hij is geen onbekende voor Carep en al jaren actief in de sporthallen & in Fitness/Putte. 

ü Christine Duron , sinds vele jaren kinesiste in Imelda, zal eveneens een zeker aantal uren per week training geven in Fitness/Putte.

ü De samenwerking met Cardiale Revalidatie Imelda zal geïntensifieerd worden. Waar nodig zullen de nodige gegevens uitgewisseld worden tussen de kinesisten/Putte en Cardiale Revalidatie.

In de praktijk wijzigt er weinig of niets voor de deelnemers – Fitness Putte.

 

Twee nieuwe initiatieven staan in de startblokken.

 

In mei 2014 wordt een info avond gepland rond

“ BASISREANIMATIE & AED “

 

De deskundige uitleg & practische oefeningen worden gegeven in de dienst spoedgevallen van Imelda kliniek.

Al onze leden en hun partner zijn meer dan welkom.

Meer gegevens zullen te vinden zijn in het Carepblaadje – Lente 2014 & op de website.

RELAXATIE & ONTSPANNING …… is even belangrijk voor de gezondheid als gezond bewegen !

Reeks van 10 avonden wordt gepland na de grote vakantie /de duurtijd  1u30  telkens op een maandagavond

Elke sessie zal bestaan uit:

 

-       Actieve oefeningen (rechtstaand) om spanning te leren loslaten.

-       Oefeningen (rechtstaand of zittend) om jezelf terug korter bij je gevoel te brengen.

-       Oefeningen (liggend) ter ontspanning van de geest onder begeleiding van muziek.

 

Warme oproep om er gewoon naartoe te komen en te ervaren wat het je brengt!

Meer praktische info volgend Carepblaadje .

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2014   -  Vriendenkring

 

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

ü 13 feb 2014    Bowling / Beersel

ü 24 feb 2014   Dansnamiddag Blikveld / Bonheiden

ü 15 maart 2014    om 17u00  Mis voor overleden  Carepleden – 

ü Carep – koor zal de mis van overleden Carepleden en Scherpenheuvel opluisteren.

ü 28 maart 2014    Kaartnamiddag  13u30  -  St Maartensberg Rijmenam

ü 26 april 2014   Bedevaart Scherpenheuvel

ü Namiddag Wandeling & Volksspelen in het domein  te Hofstade

ü In  juni en/of tweede helft van het jaar - Daguitstap  - werd uitgebreid besproken zonder uiteindelijke beslissing.

ü 10  augustus   B - B -Q  Blikveld -  Bonheiden

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

ü : De Taakverdeling 2014 en de Practische Gids 2014. Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje, de Website en de Fotosite . De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

ü Gezien het wegvallen van enkele zeer actieve vrijwilligers werd er een oproep gedaan opdat nieuwe vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen.

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

 

__________________________________

 

 

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is doorgegaan op 18 Januari 2013 in het cultureel Centrum

St Maartensberg te Rijmenam

                                                    

VERSLAG van de VERGADERING

 

1.    Het Actieve leden aantal is 55.      In het afgelopen jaar is een actief lid op eigen aanvraag geschrapt , een geschrapt ( geen lid meer ) en een actief lid geschrapt wegens overlijden. Er zijn  3 nieuwe actieve leden bijgekomen.

 

40  Actieve leden aanwezig.

6  Verontschuldigd met overdracht volmacht .

2  Verontschuldigd zonder volmacht overdracht.

 

2.    De voorzitter ai Karel VANDERWALLEN opende de statutaire vergadering met een “welkom” woord  .

Karel zal het voorzitterschap in 2013 overnemen van Raymond DE WULF die op 07 dec 2012 schielijk overleed .

 Er werd ook even stilte gevraagd uit respect en om te bezinnen over dit verlies.

Raymond was gedurende vier jaar een erg gewaardeerde voorzitter.

 

3.    De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 20 januari 2012 werden met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

4.    De jaarrekening 2012 werd door de penningmeester Roland MERTENS voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden terzake.

 

Karel Marsé bracht rapport uit over de controle van de rekeningtoezichters.    

- Rudi Van Egdom & Karel Marsé   -  

Besluit : De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

5.    De begroting 2013 werd uitvoerig besproken en uiteindelijk met een overgrote MEERDERHEID van stemmen goedgekeurd. Er waren twee tegenstemmen.

 

6.    Aan het bestuur werd opdracht gegeven om de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 neer te leggen op de Griffie van Koophandel te Mechelen.

 

7.    Vervolgens werd het afgelopen jaar 2012 in de spotlights gezet en werden de geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2013 overlopen en gediscuteerd .

 -  De vereniging telde 526 leden op het einde van het afgelopen jaar. Er zijn niet minder dan 65 nieuwe leden toegetreden . Dit is zonder meer een succes te noemen. Het toont aan dat de georganiseerde activiteiten in de smaak vallen en dat ze beantwoorden aan bestaande behoeften bij de mensen.

De groep Grandioos – Plus  sluit zich aan bij Carep !!

Onze vereniging “ reilt en zeilt ” dank zij de inzet van talrijke vrijwilligers. Dit kan niet genoeg onderlijnd worden !!!!!        

Hartelijk dank  !!!

 

 

“ Sportieve ” Activiteiten  -  Gezond Bewegen

 

- Sommige sportieve activiteiten blijven onveranderd behouden.

 

Fitness Putte, Fitness Booischot,

Gym ter Preventie Bonheiden,

Badminton in De Nekker,

Aquagym – Geerdegemvaart, Wandelen en Fietsen

 

Andere van de bestaande sportieve activiteiten moesten

aangepast worden.  

 

Onderhoudstrainingen werden sinds midden 2012 uitsluitend in Putte gegeven op Maandag & Donderdag 18u00 tot 19u00 .

De deelname prijs wordt op het huidige peil van 120 euro per jaar behouden voor 2013 .

 

Als de groep niet substantieel is aangegroeid tot ~ 40 deelnemers zal de tweede wekelijkse training met begeleiding wegvallen in de tweede helft van 2013.

Chris Herrijgers en Gaston De Prins samen met het bestuur zullen nog verder zoeken naar mogelijke oplossingen.

 

 

-   Nieuwe sportieve activiteit vanaf 2013

 

Speciaal voor de Carepleden van de groep Grandioos Plus kan er aangepaste fitness getraind worden in Fitness centrum Greenalive te Bonheiden.

Onze leden genieten van een korting van 10 %  

t.t.z. een jaarabonnement aan 400 Euro.

  

 

“ Ontspannings “ Activiteiten 2013   -   Vriendenkring

 

Sommige activiteiten tot het midden van het jaar liggen reeds vast .

- 16  maart om 17u00 - Mis voor overleden Carepleden

- 08  maart 13u30-  Kaartnamiddag St Maartensberg Rijmenam

- 12 feb -  Bowling te Beerzel

27  april – Bedevaart naar Scherpenheuvel

06 juni -  Namiddag Volkssporten in het domein te Hofstade

 ?  juni  - Daguitstap - later

-  04  augustus   B - B -Q  Blikveld -  Bonheiden

 

 

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website. 

 

 

 

 

 

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken

 

Er waren in het afgelopen jaar heel wat gebeurtenissen die een ernstige aanpassing noodzakelijk maakten  !

 

1. Wegens het wegvallen van de voorzitter waren heel wat

aanpassingen te doen

2.  Vrijwilligers die om gezondheidsredenen

minder activiteiten op zich kunnen nemen ……………….. enz.

 

Noteer alvast :

-       Karel Vanderwallen neemt het voorzitterschap in 2013 op zich.

-       Walter Fioole wordt ondervoorzitter en tevens het aanspreekpunt inzake de verzekeringen .

-       De jaarlijkse daguitstap wordt een taak voor Luc Cleiren in samenwerking met Marcel De Grooff.

 

Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje, de Website en de Fotosite . De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

 

Er werd een oproep gedaan opdat vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen.

 

#  In 2014 moet een nieuw bestuur gekozen worden. Er werd een oproep gedaan opdat vrijwilligers zich zouden melden als kandidaat bestuurslid.

 

 

 

Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.

 

 

 

________________________

 

 

           

De jaarlijkse statutaire “Algemene Actieve Leden Vergadering “ is doorgegaan op 21 Januari 2011 om 18u30

in de het cultureel Centrum St Maartensberg te Rijmenam.

 

Verslag   over   de   Vergadering 2011

 

1.     De voorzitter Raymond De Wulf opende de statutaire vergadering met een “welkom” woord . In het afgelopen jaar zijn ons drie actieve leden ontvallen en zijn er 6 nieuwe actieve leden bijgekomen.

 2.     De notulen van de Algemene Actieve Leden Vergadering 29 januari 2010 werden

met EENPARIGHEID goedgekeurd.

      3.      Het activiteiten verslag 2010 werd voorgesteld .

            De verschillende activiteiten werden besproken.     Hierbij een kort overzicht ;

 “ Sportieve ” Activiteiten          2010

  ü Onderhoudstrainingen in de Sporthallen.  Was in het verleden de voornaamste activiteit.  In 2010 nog 55 deelnemers. Er was een probleem met de beschikbaarheid van de zaal in Berentrode.

ü Fitness in Putte draait goed . …  126 deelnemers !. Daarenboven wordt er ook nog aan fitness gedaan in Booischot door 39 leden !

ü Badminton telt vooraan in de 20 deelnemers.

ü Aquagym telt eveneens rond de 25 deelnemers.

ü Wandelaars zijn gemiddeld met vooraan in de 20 deelnemers

ü Fietsers .  Deze activiteit blijft op een laag pitje draaien ondanks het initiatief   “ Fietsen voor Beginners en Gevorderden “ van dit jaar. Het aantal deelnemers blijft schommelen tussen de 5 à 10

 “ Ontspannings “ Activiteiten        2010

 

ü Het Carepkoor draait opnieuw op volle toeren.  Het telt actueel 28 zangers.

ü Gespreksforum heeft de nodige interesse . Per namiddag (2 tal per jaar ) schommelt het aantal aanwezigen tussen de 55 en de 70.

ü Scherpenheuvel bedevaart had 250 deelnemers ( voetgangers, fietsers en bedevaarders met de wagen )

ü Kaartnamiddagen  ( 2 per jaar ) met een 60 tal deelnemers.

ü Jaarlijkse daguitstap 2010 – De suikerfabriek van Tienen – 50 deelnemers.

ü Bezoek aan “de rozentuin “ en “ plezante wandeling “ in Mechelen – een succes  

 

4.     De jaarrekening 2010 werd door de penningmeester Roland Mertens voorgesteld met mogelijkheid tot vragen en antwoorden ter zake.

 De commissarissen  -  Karel Marsé  & Rudi Van Egdom -   brachten rapport uit over hun controle bij middel van oa steekproeven.

Besluit :

De boekhouding is correct bijgehouden en de vermelde cijfers stemmen overeen met de werkelijkheid.

 

 

De vergadering is vervolgens overgegaan tot stemming.

De KWIJTING van de BESTUURDERS werd met EENPARIGHEID goedgekeurd.

 

 

  

5.     De begroting 2011 werd uitvoerig besproken en uiteindelijk met EENPARIGHEID van stemmen goedgekeurd.

 

 

 

Oval: Geplande activiteiten voor het kalenderjaar 2011
 

 

 

 

 

 

 “Sportieve ” Activiteiten             2011

 

ü Alle traditionele activiteiten blijven behouden ! U vindt ze in het Carepblaadje en op de website. 

 

ü Er is de aanpassing in verband met de onderhoudstrainingen die reeds was ingegaan eind vorig jaar.

                                                              Die regeling blijft behouden.

Maandag 18u00 tot 19u00 in Putte &

Donderdag 20u00 tot 21u00 in Berentrode

 

ü Een nieuw activiteit met kinesist , wordt opgestart vanaf 01 februari 2011.          

Gym ter Preventie “ op dinsdagmorgen

van 11u15 tot 12u15 in Berentrode.

  

“Ontspannings “ Activiteiten.      2011

 

ü 05  maart 2011 - Mis voor overleden carepleden.

ü 11  maart 2011 -  Kaartnamiddag St Maartensberg

      Rijmenam

ü 08  April 2011 -  Ontspanningsnamiddag  te  Rijmenam     

                                                        ‘ Vertellen over vroeger .................. ‘

ü 19  April 2011 -  Bowling te Beerzel

ü 30  April  2011 -  Bedevaart naar Scherpenheuvel .

ü 09  Mei 2011 -  Gespreksforum te Rijmenam

ü 10  Jun 2011 -  Wandeling Vrijbroekpark / Rozen      Mechelen

ü 16  Jun  2011-  Daguitstap  naar  Palm breweries en

het kasteel ‘ Marnix van St Aldegonde ‘

ü 21 Augustus 2011   B - B -Q  Putte – Klein Boom

 

Voor de overige activiteiten van het jaar verwijzen we naar het Carepblaadje en naar de website.

 

Onder de rubriek Varia werd de werking van de vereniging besproken : De Taakverdeling 2011 en de Practische Gids 2011.

Vervolgens werd er gepraat over het Carepblaadje, de Website en de Fotosite . De website biedt grote voordelen als er ergens plots veranderingen te melden zijn zoals bij voorbeeld uurregelingen die gewijzigd worden …..enz.   Het gebruik van de website werd op de vergadering even toegelicht om aan te tonen hoe eenvoudig het is om hem te consulteren.!!!!

 

Er werd een oproep gedaan opdat vrijwilligers zich zouden melden om mee te helpen in doublure of om bepaalde taken over te nemen. Wegens het overlijden van Lode Peeters is er eveneens een vacature in het bestuur ! Kandidaten zijn welkom !  

 

       Tenslotte bedankte de voorzitter alle aanwezigen en nodigde hij uit om de avond af te ronden met een gezellig samenzijn.