VLAAMSE VERENIGING

         CARDIALE

                   REVALIDATIE 

                   EN    PREVENTIE

 

 

                V V Carep is een vriendenkring en heeft als belangrijkste doel via trainingen, sportactiviteiten en sociale contacten preventief en curatief bij te dragen tot het bevorderen en behoud van de gezondheid

 

Maatschappelijke zetel  :

V V Carep v.z.w.

Rijkenhoekstraat 34

3191 Hever - Schiplaken

Chronologie van de Vereniging

 

December 1985 tot januari 1998

 

De vereniging werd opgericht rond de jaarwisseling van 1985 / 86

 CAREPIM staat voor

               Cardiale Revalidatie

Ex Patiënten IMelda                                                      

Gedurende de eerste 12 jaar was CAREPIM een feitelijke vereniging.

 

                                                Willem De Boeck  /  Eerste Voorzitter

 De voorzitter kon rekenen op de inzet van velen maar speciaal te vermelden zijn

 

De penningmeester - boekhouder en duivel doet al 

 

                           Karel Vanderwallen

                               

                                      &

 

  Het hoofd van de Cardiale revalidatie als voorname initiatiefnemer /  

 

                                 

 

 

Patrick Van Daele

           

 

___________________________________________

 

Januari 1998 tot Januari 2007                               

                     René Broos  /  Voorzitter

 

 

Negen jaar voorzitterschap met een sterk persoonlijk engagement…Hij kon rekenen op de medewerking en inzet van velen .

Vanaf 1998 werd de tijdelijke vereniging omgevormd tot een VZW

 

24 Januari 1998 werd de oprichtingsvergadering van CAREPIM vzw gehouden . Alleen ex cardiologische patiënten kunnen lid worden.

 

18 October 2005 beslist de Algemene vergadering de statuten te wijzigen en de vereniging wordt V V Carep vzw. Het aspect preventie wordt toegevoegd aan de doelstellingen en vanaf dan kan iedereen die het wenst, als lid toetreden

 

V V CAREP staat voor Vlaamse Vereniging voor CArdiale Revalidatie En Preventie

 

Begin september 2014 is hij plots en onverwacht overlijden .

_________________________________________________

Februari 2007 tot September 2008    

                                                                

 

             Leo Janssens  /  Voorzitter

                              

                                        2 jaar voorzitterschap met volle inzet .

 

 

In de sportieve activiteiten  -  Fitness / Sporthalle / Badminton / Volleybal   -   werden de nodige aanpassingen voorgesteld en doorgevoerd.

  _______________________________________

September 2008  tot   December 2012 

 

                                                                 

                                             Raymond De Wulf  /  Voorzitter

 

 

         Raymond De Wulf is een van de stichters van de vereniging & gedurende vier jaar een zeer gewaardeerde voorzitter. 

Het schielijk overlijden op 07 dec 2012 is een pijnlijk verlies voor de vereniging.

 

__________________________________

 December 2012   tot  December  2013

 

Voorzitter /  Karel Vanderwallen

Na zijn aftreden werd hij door het bestuur benoemd tot

Ere - Voorzitter

 

______________________________________________

Januari 2014   tot    Januari 2018

 

 

Luc Cleiren  /    Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

JAN  2018

Organisatiestructuur  V V CAREP vzw 

 

Algemene Actieve Ledenvergadering

 

VOORZITTER     Luc Cleiren

ERE - VOORZITTER            Karel VANDERWALLEN

 

ONDERVOORZITTERS       voor dagelijks bestuur

Walter FIOOLE   -    Verzekeringen

Leo JANSSENS    -    Financiën

UYTTERHOEVEN  Joris    -  Secretaris

________________________________________

~    450       V V   CAREP  Leden

waarvan   ~  een 50 tal

Aktieve V V CAREP Leden

 

 

  

  •    De werking van de vereniging functioneert op vrijwilligers !

  • Een lid dat coördinerende rol vervult in een bepaalde activiteit van  V V CAREP wordt  - CONTACTPERSOON  - genoemd

 

TAAKVERDELING  van de CONTACTPERSONEN

                 

 v           Elke contactpersoon heeft een ruime vrijheid om beslissingen te nemen over de deelaspecten van zijn taak voor zover deze beslissingen zonder financiële gevolgen zijn. Voor kleine lopende uitgaven is iedereen beperkt tot een maximum bedrag van 100 € . Van deze beslissingen moet verslag worden uitgebracht bij de Raad van Bestuur. ( eventueel met bewijsstukken )

 

1.  VOORZITTER                                                                                                      Luc Cleiren

 

v           Voorzitten van de Algemene Actieve leden Vergadering

v           Voorzitten van de Raad van Bestuur . De voorzitter opent en sluit de vergadering en vraagt de goedkeuring van de notulen van vorige vergadering.

v           Voorzitten van de Algemene Leden Bijeenkomsten.

v           Contactpersoon voor alles “wat leeft” binnen de vereniging.

v           Om persoonlijk contact te behouden met de leden zoveel mogelijk activiteiten bijwonen en bezoeken.

                  ( oa.  Imelda – Cardiale revalidatie, de trainingen in sporthallen en fitnesscentra.  Enz )

v           Goedkeuren van de dagorde van de officiële vergaderingen

v           Houdt toezicht op ondervoorzitters inzake het dagelijks bestuur

v           Contacten met andere analoge verenigingen .

v           Verantwoordelijk uitgever van de vereniging  voor de informatieverspreiding langs het VV Carepblaadje en de  VV Carep website

  

2.  ONDERVOORZITTERS:         

                                                                                                  Walter FIOOLE  ,  Leo JANSSENS  &   Joris UYTTERHOEVEN

  v     Belast met de activiteiten van het dagelijkse bestuur. Het betreft hier dus in essentie de taken van  organisatorische en administratieve aard.

v     Bij belet of op vraag van de voorzitter, vervanging van de voorzitter bij een
belangrijke activiteit zoals : Leden bijeenkomsten, Algemene actieve leden vergaderingen en de Bestuursvergaderingen.

v     Praktische voorbereiding RvB  : Lokaal bespreken, Agenda voorbereiden en aan de voorzitter voorstellen , Uitnodigingen versturen , Voorstellen om personen uit te nodigen, Technische installatie verzorgen ( PC , geluid, schermen, beamer enz. )

v     Uitvoering van RvB : De voorzitter opent en sluit de vergadering en vraagt de goedkeuring van de notulen van vorige vergadering. Nadien kan één van de ondervoorzitters belast worden met het behandelen van de andere agendapunten en de timing van de vergadering praktisch in het oog te houden. 

v     Helpen bij de voorbereiding en coördinatie van het VV Carepblaadje

v     Initiatieven allerlei nemen in akkoord met de voorzitter.

  

3.  SECRETARIAAT

        a.    SECRETARIS                              Joris UYTTERHOEVEN

 v     Notuleren van de  statutaire Algemene actieve leden vergadering

v     Notuleren van de bestuursvergaderingen

v     Neerleggen van statuutwijzigingen, lijst van actieve leden
en balansen bij de griffie van de rechtbank van koophandel

v     Bijhouden van het register van de Actieve Leden.

v     Bijhouden van de Taakverdeling binnen de vereniging.

  • Bijhouden van de contracten die door de vereniging worden afgesloten.

  

b.  ADMINISTRATIE                        Jean VAN NIEUWENHOVE

              v    Ledenbestand met als voornaamste opdracht:

o       Registreren van de gewone leden

o           Opvragen lidgelden

o       Opvragen trainingsgelden

o       Nazicht van achterstallige betalingen en versturing van rappels

o        Bijhouden van een correcte ledenlijst & lijst van de nieuwe leden

 

4.  PENNINGMEESTER               Leo JANSSENS                                                          

      

           v     Analytisch registreren van alle inkomsten en uitgaven

v     Budgetteren van alle inkomsten en uitgaven

v     Betalingen van rekeningen

v     Controle gesprek met de toezichters van de rekeningen

v     Presentatie van rekeningen en begroting op  statutaire actieve leden vergadering

 

5.  TOEZICHTERS van de REKENINGEN            

                                                    Karel  MARSÉ  &  Chris  DE MUYNCK

v     Nazicht van de rekeningen tegenover de bankuittreksels

v     Nazicht of alle uitgaven geautoriseerd werden

 6.  NEGOTIATIE    CONTRACTEN     

                                                                                                             Het Bestuur                                          

   v      Negotiatie van belangrijke tarieven

v     Contracten opstelling

 

7.  GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

                  BONHEIDEN          Alois VERSCHUEREN

 8.  GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

                          PUTTE                  Louis HUYBRECHTS

 9.  VERZEKERINGEN                              Walter  FIOOLE

 In opdracht van de Raad van Bestuur:

v     Afsluiten van de nodige verzekeringen

v     Bijwerken van de afgesloten verzekeringen

v     Aangifte en afwikkeling van schadegevallen

 

10. COORDINATIE MET CENTRUM VOOR

               CARDIALE  REVALIDATIE IMELDA

                                 

v          Onderhouden van contact met Koen Kerremans                    

 

11.  COMMUNICATIE in en rond de VERENIGING

      v     De verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke van de  informatie die we verspreiden ligt bij het  bestuur en de naam van de voorzitter staat vermeld als “Verantwoordelijk Uitgever.” 

v     Het uitdragen van die informatie gebeurt langs 4 kanalen.

 

A.     LANGS PERSOONLIJK CONTACT     /     MONDELING

Speciaal valt te vermelden :

 v     Mededelingen tijdens de onderhoud trainingen en andere activiteiten door de  aangestelde CONTACTPERSOON.

v     Mededelingen door de VOORZITTER en / of bestuursleden tijdens bezoekjes aan onze activiteiten

 

B.     UITHANGBORD IMELDA KLINIEK                

 v     Aanbrengen van de V V CAREP informatie zoals . agenda van de activiteiten, verslagen, aankondigingen …Hoe lid worden …..Enz.

v     Info opvragen bij de verantwoordelijke contactpersoon, Webmaster, ...... Enz

 

C.     VV CAREP BLAADJE

Algemeen coördinator   samen met   de redactieraad 

                                                 Joris UYTTERHOEVEN

Opmaken van de verzendingslijsten        

                                          Jean VAN NIEUWENHOVE 

Voorbereiding etiketten voor de drukker     Leo JANSSENS                       

 

( 1 )  COORDINATIE bij de opmaak en verzenden        

v           De stand van zaken (qua inhoud en voorbereiding ) bijhouden en voorleggen op de maandelijkse RvB.

v           Verzamelen van de teksten.

v           Vormgeving van het blaadje voor afgifte aan drukker

v           Verzending (oa labels voorbereiden door Jean & Leo )

( 2 )  INHOUD

v           Op de maandelijkse raad van bestuur  wordt het actualiseren en invullen van het  VV Carepblaadje op het agenda geplaatst.

 

D.     WEBSITE

( 1 ) www.carep.be    /  Webmaster               Joris  UYTTERHOEVEN

 

v  Onderhoud en up to date houden van de website.Het actualiseren van de Website wordt op het agenda op de maandelijkse raad van bestuur besproken.

 

( 2 ) Website voor foto’s  / Webmaster                     Bernard EECKHOUT

http://users.telenet.be/eeckhout.bernard

              

12.     ONDERHOUDS TRAININGEN  & FITNESS

              Van de KINESISTEN & MONITOREN wordt verwacht :           

v     Voorgaan en begeleiden van de trainingen

v     Contactpersoon te zijn ten opzichte van het bestuur

v     Toezien op regelmatige medische en fysieke controles van de deelnemers

v     Toezien op een correcte uitvoering van het trainingsprogramma door de deelnemers aan de hand van de vooropgestelde trainingshartritmes en individuele aanbevelingen

v     Signaleren en opvolgen van eventuele medische problemen bij de leden met eventuele verwijzingen naar medici

v     Verrichten van dringende medische hulp zo nodig met Defibrillatie

v     Coördinatie en aanleren van het reanimatieplan en defibrillatie techniek door iedereen

v     Toezien op aanwezigheid en goede werking van de reanimatie apparatuur en taakverdeling van het reanimatieplan. Toezien op de aanwezigheid van voldoende reanimatiehelpers

v     Slechte betalers helpen opsporen

Specifiek voor Putte : Blokkeren van de machines op aanvraag van een ondervoorzitter of voorzitter & De beschikbare prestatie statistieken tenminste 1 keer per trimester met elke deelnemer bespreken.

 

 SPORTHALLEN      PUTTE           

                                                        Chris HERRIJGERS  & De monitrices

           Verzorgen het onthaal van nieuwe deelnemers samen met de kinesist.

v     Nakijken en verzorgen van de “ Koffer in de sporthal “

v     Oplossen van courante problemen samen met de kinesist.

v     Melden aan het bestuur van problemen waar een oplossing voor nodig is.

v     Samenwerken met de kinesist in verband met de training eerste hulp, aanwezigheidslijsten, …….Enz.

              

             GYM ter PREVENTIE - BERENTRODE            

Alois VERSCHUEREN

  • Opvangen van nieuwe leden

  • Oplossen van courante problemen

     CARDIO FITNESS - PUTTE     

Ilie BUGGENHOUT &Anny VERBINNEN    & Walter FIOOLE   

    v     Opvangen van nieuwe leden

v     Oplossen van de courante problemen

v     Adviseren wie terugbetaald wordt wegens gezondheidsproblemen

v     Vastleggen van de te factureren aantallen op basis van de aanwezigheidslijsten

v     Toezien op een aangepaste groepsverdeling

v     In de fitness ( Putte ) trachten te werken met volle groepen.  

  • De beschikbare prestatie statistieken tenminste 1 keer per trimester met elke deelnemer bespreken                           

 

 FITNESS - BOOISCHOT               Walter FIOOLE

   

 Reservering  SPORTHALLEN  en FITNESS en De NEKKER                 Leo JANSSENS

  Verzorgt de algemene coördinatie en maakt melding aan de Raad van Bestuur.

Dit houdt oa in : Actieve Negotiatie nieuwe tarieven, Bevestiging van de prijzen, van de uren, van de looptijd, en is het centraal adres waarnaar de sportzalen hun correspondentie kunnen sturen. 

Wordt hierin bijgestaan door een contactpersoon per locatie.

Contacten met de administratie van de zalen :

o   Berentrode   -  Sportraad                     Alois VERSCHUEREN & Joris  UYTTERHOEVEN

o   Nekker                                                          Alois VERSCHUEREN

o   Putte   -  Sportraad                                       Louis HUYBRECH TS

 

 

13.       FEESTELIJKHEDEN    EN    UITSTAPPEN

 

v  Bij het opmaken van het jaarprogramma over deze activiteiten door de Raad van Bestuur , zal telkens een CONTACTPERSOON aangeduid worden met de nodige helpers

                    

v  Daguitstappen    Luc CLEIREN

Opzoeken van bestemmingen en voorbereidende informatie verzamelen                  

v  Organiseren van  andere gezellig samenzijn activiteiten ( vb.   kaarten …Bezoeken aan de rozentuin en dergelijke – Mimi Vandewalle )

 

                             coördinator feestbestuurder   :    De Pesseroy Ronny 

 0477.28.73.75

                                                       ronny.de.pesseroy@telenet.be

        

14.  FIETSEN voor beginners & gevorderden.

                                                                                                                                        Willem HENDRICKX

                                                          & Jefke VERMEEREN

 

v  Het begeleiden van een groepje fietsliefhebbers dat ELKE DINSDAG van de maand een fietstocht van 25 à 45 Km maakt. Met uitzondering van de eerste dinsdag van iedere maand & de onderbreking in de wintermaanden.

v  In de lente is er ook een daguitstap met de fiets !

v  Het voorbereiden van een parcours en mogelijke wegverbrekingen. Het zoeken van een locatie voor een natje en een plasje.

v  Verzorgen van de informatie langs het VV Carepblaadje en de Website

 

 

15.  BADMINTON    in de NEKKER                                              Alois VERSCHUEREN

 

v  Verzorgt de training en begeleiding van de deelnemers.

v  Maakt de afspraken en reservaties van de terreinen en het nodige materiaal.

v  Zorgt voor de inschrijvingen in tornooien.

v  Informeert de VV CAREP deelnemers over het “ waar en wanneer “ van de Badminton activiteiten langs het V V Carepblad en de Website.

 

 

15.   CAREP” SINGERS             

 

Karel AERTS

 

v  stellen van de Zangactiviteiten, inhoudelijk,repetities,optredens Enz

v  Verzorgen alle praktische regelingen

v  Informeren van de V V Carepleden langs de klassieke kanalen.

                                                

 

17. WANDELEN            Jefke VERMEEREN  &  Maria en Willy   WECKHUYZEN                              

 

                                                                                 

v  De wandelcoördinator laat zich omringen door een groep VV Carep leden / wandelaars voor verdere taakverdeling.

v  Opmaken van het jaarprogramma in samenspraak met de groep.

v  Het bestuur op de hoogte houden en tijdig de V V CAREP leden informeren langs het VV Carepblaadje en de Website.

v  Regelmatig opstellen van een verslagje voor het Carepblaadje.

 

18.   SCHERPENHEUVEL                                                       Joris UYTTERHOEVEN             

 

v  De Scherpenheuvelcoordinator maakt de nodige afspraken met de aalmoezenier – reserveren van de basiliek, uur van de H mis, de V V CAREP - Singers, logistiek in Testelt, de voetgangers – weg en vaandel - ,

v  Aankondiging van de activiteit en opmaken van een verslag

 

 

19.   AQUAGYM                                               Tania PARIJS  &   Mimi VANDEWALLE

 

v  Maakt de nodige afspraken met het zwembad.

v  Vastleggen van de data en uren dat zwemmen doorgaat.

v  Opvangen en begeleiden van de activiteiten.

v  Nagaan dat de deelnemers lid zijn van Carep /  Lijst van deelnemers ( naam, adres, & tel ) overmaken.

 

 

20.  LOGISTIEKE STEUN bij onze activiteiten

           

v  Koffie… enz  bij al onze activiteiten                               

v  Schikking van de zaal

v  Enz                                     

      Walter FIOOLE, Anny VERBINNEN, Maria WECKHUYSEN , Alois VERSCHUEREN, Jefke VERMEEREN ................  en anderen

 

21.  ZIEKENBEZOEK

 

CONTACTPUNT op TELEFOON van de voorzitter of de aalmoezenier.

 

22.   PREVENTIE                                                                    Mimi  VANDEWALLE

 

v  Coördineert  de theoretische en de praktische afbakening van de preventie aspecten die onze vereniging zich tot doel stelt.

v  Coördineert de communicatie rond het thema “ Preventie “  

___________________________________________________